Samenwerking, ondernemerschap, efficiency, consumentenbinding en creatie van meerwaarde voor het fruitcluster zijn in de optiek van het Fruitpact de sleutelfactoren voor een gezonde toekomst. Maar hoe komen de betrokken partijen tot elkaar en tot concrete, resultaatgerichte plannen? Het Fruitpact heeft daartoe zeven strategische thema’s benoemd en voor elk thema een doelstelling geformuleerd. 
 
 

Innovatie

De fruitteeltsector is een innovatieve weg ingeslagen met de ontwikkeling van nieuwe rassen en milieutechnieken. Verdere product- en marktinnovatie is echter noodzakelijk. Voorbeelden zijn ontwikkeling van nieuwe rassen en afzetconcepten, ontsluiting van wetenschappelijk onderzoek, implementatie van veelbelovende producten, mechanisatie en robotisering en ook het initiëren, faciliteren en versnellen van innovatieprocessen.

Doelstelling

Realiseren van innovaties op bedrijfs-, keten- en gebiedsniveau en voor product-, markt-, proces- en systeeminnovaties in het fruit. Daarbij de beschikbare kennisnetwerken en onderzoekscapaciteit optimaal benutten.



 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA