Nieuwsoverzicht
 
« afbeelding 1 van 1 »
 
Wednesday 04 September 2019

Zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Buitengebied

Begin juli werden zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied besproken in het gemeentehuis van Tiel. Onder anderen Fruitpact, LTO/NFO en fruittelers uit de gemeente Tiel spraken in.

 

Programmamanager Evelien van Gijzen benadrukte vanuit het Fruitpact dat fruit één van de drie het dragers is van de economie in Rivierenland, naast recreatie & toerisme en logistiek. ‘Midden juni heeft de Regio Rivierenland, waar de gemeente Tiel onderdeel van uitmaakt, de Ruimtelijke Strategische Visie van en met de regio vastgesteld, waarin staat dat de Regio Rivierenland moderne fruitteelt faciliteert.’

 

‘Fruitpact is opgericht en wordt ondersteund door ondernemers, overheden en onderwijs en onderzoek. We streven naar een gelijk regionaal speelveld voor fruitteelt. We pleiten voor dezelfde visie en regels in alle gemeenten in het gebied. Daarvoor hebben we onder meer een handreiking gemaakt over teeltondersteunende voorzieningen en de huisvesting van arbeidsmigranten. We hebben daarnaast ook hebben inspiratieboeken gemaakt over landschappelijke inpassing bij de vergroting van agrarische bouwblokken en voor het wegennet in het buitengebied.’

 

‘Als Fruitpact vinden we het van groot belang dat de gemeente Tiel het gelijke regionale speelveld mede realiseert voor de fruitteelt. Voor het bestemmingsplan buitengebied gaat het over koelen, sorteren en handelen op het erf, de teeltondersteunende voorzieningen, de grootte van het agrarisch bouwblok, de afmetingen van gebouwen, de vijftig metergrens van de spuitzone en goede grond beschikbaar maken voor fruitteelt, zonder vergunningsplicht.’

 

Leo van Pelt namens LTO/NFO, vindt het niet juist dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen kassenteelt en buitenteelt bij teeltondersteunende voorzieningen. ‘Nu wordt er een onderscheid gemaakt tussen tijdelijke en permanente voorzieningen. Bij aardbeien op stellingen, een permanente voorziening, is dat in de huidige visie alleen binnen de bouwvlakken mogelijk. Wij vinden dat te beperkend. Daarnaast vinden wij de vijftig meter spuitzone te ruim. Door driftreducerende techniek en het plaatsen van hagen menen wij dat die afstand kleiner kan. Tot slot menen we dat er voor de huisvesting van migranten niet uitgegaan zou mogen worden van bouwblokken van honderd vierkante meter, maar van tweehonderd vierkante meter.’

 

Paul van Bergen, van de JC van Kesselgroep, spreekt in namens de fruitbedrijven Menoelong en Van Haaften aan de Bommelweg. ‘Beide bedrijven zijn fors gegroeid en investeerden fors in de teelt, de lange-termijnbewaring, het sorteren en in duurzaamheid,  zoals in zonnepanelen. Wat wij graag zouden zien is dat de gemeente Tiel fruitondernemers de ruimte geeft en hen de mogelijkheid geeft om hun bouwblokken uit te breiden tot twee hectare bij een bedrijf tot vijftig hectare boomgaard en maximaal drie hectare bij een groter areaal boomgaard. Enkele honderden meters verderop gelegen, even over de gemeentegrens, is dat wel mogelijk gemaakt bij een fruitbedrijf.

 

‘Daarnaast zou het fijn zijn als alle  activiteiten ook goed beschreven zouden zijn in het bestemmingsplan. Zoals de ketenactiviteiten opslag, sorteren, verwerking en distributie van fruit. In bestemmingsplannen voor agrarische gebied zouden ketenactiviteiten toegestaan moeten zijn, mits er sprake is van verkoop van zelf geteelde of geproduceerde agrarische producten uit de omgeving en deze ketenactiviteiten geen belemmering vormen voor de bedrijfsvoering van omliggende telers. Daarnaast willen we graag dat de bouwregels voor fruitloodsen worden aangepast zodat een goothoogte van 9 meter en een nokhoogte van 15 meter toegestaan wordt. Ook zouden we graag zien dat de inhoud van de woningen vergroot kan worden naar negenhonderd kuub, waarbij aansluiting wordt gezocht met de traditionele Betuwse T-boerderij. Wij vinden het ook noodzakelijk om teelt ondersteunende voorzieningen, zoals hagelnetsystemen en een bewateringsinstallatie permanent aan te mogen brengen. Wat betreft de bereikbaarheid van beide fruitbedrijven roepen wij de gemeente op om bij de nieuwe ontsluiting van Passewaay ook het buitengebied te betrekken’

 

De adviescommissie formuleert nu zijn advies aan de commissie Ruimte , die  er dit najaar over vergadert. 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA