« afbeelding 1 van 1 »
 
Sunday 24 January 2016

Kwaliteit agrarisch landschap bewaren

Landschapsarchitecten Jos van de Lindeloof en Ben Kuipers hebben in opdracht van Fruitpact gewerkt aan het ‘Inspiratieboek wegennet buitengebied in Rivierenland’. "In overleg met bestuurders van gemeenten en telers hebben we gekeken hoe we de groeiambities van de fruitteelt, de infrastructuur en de ruimtelijke kwaliteit van het landschap op elkaar kunnen afstemmen.”

 

Fruitpact gaf de opdracht om onderzoek te verrichten naar wat nodig is om infrastructuur en bedrijvigheid in Rivierenland beter op elkaar af te stemmen. "Het is een dynamisch gebied met veel bedrijvigheid waar belangrijke transportaders doorheen lopen, maar dat ook verkeersveilig en landschappelijk gezien aantrekkelijk moet blijven”, stellen de landschapsarchitecten. "We maakten het inspiratieboek voor het hele rivierengebied, dus zowel voor de fruitteelt, laanboomteelt, de veeteeltbedrijven met melkproductie, de paddenstoelenteelt, als de glastuinbouw. Agrariërs delen het wegennet immers met andere weggebruikers, waaronder ook schoolgaande jeugd en toeristen. We hebben de huidige situatie geanalyseerd en aan de hand daarvan hebben we optimalisatievoorstellen geformuleerd.”

"De groeiambitie van de fruitteelt vraagt dat je moet kijken hoe je die voor de langere termijn qua infrastructuur aanpast en landschappelijk gezien inpast. Het is de bedoeling dat fruitteelt blijft op de daartoe geschikte hoger gelegen stroomruggronden. We gaan bij de fruitteelt uit van verschillende bedrijfsprofielen. In de kleinschalige gebieden, langs dijken en bij dorpskernen wordt vooral ingezet op kleinschalige bedrijven met enkel voorzieningen voor eigen fruitteelt of bedrijven die dat combineren met recreatieve of consumentgerichte activiteiten, zoals een bed and breakfast of een winkel. Voor de (middel)grote bedrijven die teelt combineren met dienstverlenende functies als sorteren en koelen is het van belang dat ze gevestigd zijn nabij een provinciale weg of een goede verbinding daarmee hebben. Als een bedrijf enkel dienstverlenend is in sorteren, opslag en koelen zoals een veiling, dan is vestiging gewenst op een bedrijventerrein.”


"Ook voor de andere sectoren hebben we soortgelijke aanbevelingen geformuleerd. Zo is het Agro Business Centre in Opheusden bijvoorbeeld nabij de A15 gepland, en kan dat met een rondweg worden verbonden buiten de dorpskern om. Ook voor wat betreft melkveehouderij zouden er slimmere ontsluitingswegen moeten komen. In het glastuinbouwgebied zijn er wegverbredingen en nieuwe wegen nodig. In de Bommelerwaard wordt hier al samen met de sector en gemeente aan gewerkt. Recreatief gezien zetten we in op wandel- en fietsnetwerken die verschillende interessante bezienswaardigheden met elkaar verbinden en die op elkaar aansluiten. Daarnaast doen we aanbevelingen voor aanpassingen van de maximumsnelheid. Ons streven is een goed evenwicht van bedrijvigheid, infrastructuur en aantrekkelijkheid van het landschap. Het is van belang dat verschillende partijen, zoals de provincie, gemeenten en de sectoren zelf hierbij zorgvuldig blijven samenwerken.” 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA