Nieuwsoverzicht
 
« afbeelding 1 van 1 »
 
Wednesday 13 February 2019

Fruitigste gastvrijheid voor de bij

Begin vorig jaar werd de Nationale Bijenstrategie ondertekend door tientallen partijen om  gezamenlijk te werken aan de toename van de (wilde) bijen- en hommelpopulaties. Siep Koning, directeur van de Nederlandse Fruittelers Organisatie en voorzitter van de Stuurgroep Proeftuin Randwijk:  ‘Wij hebben steun gevraagd aan het Fruitpact voor de start van het project ‘Fruitigste gastvrijheid voor de bij’ komend voorjaar, waarmee we bijvriendelijkheid binnen de fruitteelt verder willen bevorderen. Het project zal mede invulling geven aan de Nationale bijenstrategie.’

 

Koning: ‘De Nationale Bijenstrategie, de intentieverklaring om de (wilde) bijen- en hommelsterfte terug te dringen, werd ondertekend door overheden, bedrijfsleven, onderwijs en ngo’s, zoals natuurbeschermingsorganisaties. Ook de NFO is ondertekenaar. Het recent geïnitieerde project ‘Fruitigste gastvrijheid voor de bij’ is daaruit voortgekomen. De fruitteeltsector is eigenlijk al gastvrij voor de bij door de vele bloesem en met dit nieuwe project willen we dat nog verder uitbreiden door fruittelers meer kennis te bieden over gunstige leefomstandigheden voor (wilde) bijen en hommels.’

 

‘Binnen de toelating van gewasbeschermingsmiddelen voor de fruitteelt wordt al terdege rekening gehouden met bijvriendelijkheid. Maar fruittelers willen zelf ook hun kennis uitbreiden over hoe ze (wilde) bijen, hommels en andere insecten kunnen aantrekken. Zij kunnen bijvriendelijkheid nog verder stimuleren door bijvoorbeeld insectenhotels te plaatsen of andere nestgelegenheden voor (wilde) bijen en hommels te creëren en door bloemstroken aan te leggen met een grotere diversiteit aan bloemen die de voor de gewassen geschikte (wilde) bijensoorten en hommels aantrekken. Daarbij gaat het ook om bloemmengsels die buiten de bloeiperiode van fruitgewassen (wilde) bijen en hommels aantrekken, zodat er een ruime periode stuifmeel en nectar beschikbaar is. Zo kan de sector nog aantrekkelijker worden voor verschillende soorten bijen.’

 

‘Proeftuin Randwijk vindt het belangrijk om dit onderwerp op te pakken en wil met de Nederlandse Bijenhoudersvereniging haar kennis delen met fruittelers. Met meer kennis van (wilde) bijen en hommels - er zijn veel soorten (wilde) bijen en hommels - kunnen de telers dan maatregelen binnen hun fruitteeltbedrijf treffen die gunstig zijn voor die populaties én de fruitteelt. Dit voorjaar start de Proeftuin met de eerste informatiebijeenkomsten voor fruittelers. Het is een proces waar de fruittelers een belangrijke rol in spelen. Dat ze bijvriendelijk werken en dat nog verder uitbreiden willen ze ook laten zien aan de consument met filmpjes die voor de fruittelerscampagne ‘De fruitigste’ worden gemaakt.

 

Als het project wordt goedgekeurd gaan we ook samenwerken met gemeenten. Zij kunnen bezoekers van de Betuwe middels informatieborden niet alleen informeren over de fruitteelt, maar ook over hoe we werken aan het versterken van bijen- en hommelpopulaties. We denken op deze wijze kennis over gunstige omstandigheden voor de (wilde) bijen en hommels toe te laten nemen en te stimuleren. De (wilde) bijen en hommels zijn immers van groot belang voor de fruitteelt. Maar we willen vooral ook laten zien dat we als fruitteeltsector bijdragen aan gezonde bijenpopulaties. Fruittelers leveren nu al een belangrijke bijdrage aan het creëren van gunstige omstandigheden voor (wilde) bijen en hommels. Via dit project willen we deze rol verder versterken.’

 

 

  
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA