Nieuwsoverzicht
 
« afbeelding 1 van 2 »
 
Wednesday 04 September 2019

Feestelijke opening cabriokap op open dag Proeftuin Randwijk

Midden augustus werd de jaarlijkse open dag op Proeftuin Randwijk gehouden met een bedrijvenmarkt, informatieve rondleidingen en demonstraties. Dit jaar stond de bijeenkomst in het teken van de nieuwe cabriokap op Proeftuin Randwijk, die geopend werd door Marjolein Sonnema, directeur-generaal Agro van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Fruitpact was ook van de partij met een stand en het project 'Boomgaard van de Toekomst'. 

 

Het programma werd geopend door Siep Koning,  directeur van de Nederlandse Fruitteelt Organisatie (NFO) die zijn blijdschap uitte over de honderden belangstellenden. Daarna benadrukte de rector magnificus van Wageningen University & Research (WUR) Arthur Mol,  dat de Nederlandse landbouw succesvol is door kennisontwikkeling. Die wordt, zoals op De Proeftuin gebeurt, versterkt doordat onderzoek sámen met de fruitteeltsector gebeurt. ‘Het gaat daarbij om kennisontwikkeling voor duurzame teelten en gewasbescherming, zodat die vervolgens geïmplementeerd kan worden. De onderzoeken sluiten aan op het beleid van het ministerie van LNV, dat streeft naar een circulaire landbouw en vindt dat die kennis op het boerenerf terecht moet komen.’ De cabriokap noemde hij een goed voorbeeld van innovatie. ‘Maar de vraag is of de maatschappij het gebruik van de kappen wil accepteren.’

 

Gerard van den Anker, voorzitter van NFO, stelde dat de fruitteelt voor grote uitdagingen staat, die niet altijd gemakkelijk zijn. ‘Denk alleen maar aan de klimaatwijziging. Maar we sturen ook op meer biodiversiteit en de inzet van nuttige insecten om toonaangevend te blijven. Gewasbeschermingsmiddelen zijn soms op korte termijn nodig om veel uitval te verkomen, omdat we bijvoorbeeld ook met nieuwe plagen te maken hebben. Daarnaast pleit ik voor een gelijk speelveld voor alle betrokkenen bij het Europese beleid. Het huidige beleid leidt tot een te hoge fruitproductie, terwijl de prijs voor het kwalitatief goede Nederlandse fruit laag is in verhouding tot de arbeidskosten.’

 

Marjolijn Sonnema, directeur-generaal Agro van LNV, dat investeert in innovatie, stelde dat we veel te afhankelijk zijn geworden van gewasbeschermingsmiddelen. ‘Onze visie voor 2030 is dat de land- en tuinbouw uit een duurzame productie bestaat met weerbare plant- en teeltsystemen, de landbouw en natuur sterker met elkaar verbonden zijn en dat er nagenoeg zonder emissies naar het milieu en nagenoeg zonder residuen op producten geteeld wordt. Om biodiversiteit te bevorderen wordt er bijvoorbeeld al met verschillende hagen geëxperimenteerd. De cabriokap is een enorme besparing op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.’ Ze legde uit dat de cabriokap, die als een cabriodak, maar dan boven het fruit, open en dicht kan, veel schimmels en vruchtrot voorkomt door de overkapping te sluiten, maar dat die ook open moet kunnen, omdat je anders weer meeldauw krijgt. ‘Wij hopen op teeltsystemen die veel vruchten leveren en waarbij weinig gewasbescherming nodig is.’

 

Rien van der Maas, onderzoeker van de WUR, lichtte verder toe dat schimmels, die ontstaan door zowel regen áls dauw, met de cabriokap sterk teruggedrongen worden. ‘Proeftuin Randwijk zet in op een geïntegreerde aanpak van ziekten en plagen. We maken gebruik van natuurlijke bestrijding door middel van feromonen. Maar ook een fysieke maatregel als de cabriokap houdt veel insecten uit de boomgaarden. Onze hypothese is dat de cabriokap zal leiden tot een gewasbeschermingsmiddelenreductie van zeventig tot negentig procent.’ Als aandachtspunten noemde hij wel de uitvoerbaarheid, het rendabel zijn ervan en ruimtelijke ordening. ‘Het is van belang dat provincies en gemeenten bij die ruimtelijke ordening betrokken zijn.’

 

De kap werd door Marjolijn Sonnema geopend in aanwezigheid van de rector magnificus, de voorzitter van de NFO, onderzoeker Rien van der Maas en veel geïnteresseerden. De rondleidingen die daarna plaatsvonden informeerden de aanwezigen over onderzoeken op de Proeftuin naar onder meer gewasbeschermingsreductie door een ander soort overkapping voor hardfruit enkel boven de bomen, met tussen de bomen ruimte voor water en licht en hoe je gunstige omstandigheden voor nuttige insecten kunt creëren. Ook werden machines gedemonstreerd, zoals de schoffelmachine en de draadjesmaaier. 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA