« afbeelding 1 van 1 »
 
Monday 16 November 2020

Europees SHERPA-project fruitteelt zet aan tot dialoog

Ardjan Vermue, praktijkonderzoeker Open Teelten bij Wageningen University & Research monitort het Europese SHERPA-project Fruitteelt in het rivierengebied. ‘Het is één van de twintig Europese rurale projecten. Doel daarvan is om bedrijfsleven, burgers, beleid en wetenschap directer te betrekken bij Europese beleidsontwikkeling en -advisering.’ 

Vermue: ‘Op dit moment zijn er twintig Europese projecten die deel uitmaken van het SHERPA-project dat loopt van 2019 tot 2023. De fruitteelt in het rivierengebied is op dit moment het enige Nederlandse project. De Wageningse universiteit faciliteert Greenport Gelderland als Multi Actor Platform. Uit een verkenning naar de toekomst voor dit gebied is eerder al de praatplaat Fruitplaat van de Toekomst voortgekomen. Aan de hand van zo’n plaat kijk je wat belangrijke items zijn en kun je de dialoog aangaan. Het bestuur van Fruitpact bestaat op dit moment zowel uit ondernemers, bestuurders, mensen uit het onderwijs en onderzoek en bankiers. Er was overleg tussen hen, maar burgers ontbraken nog in dat overleg.’

In oktober is daarom voor het eerst een bijeenkomst georganiseerd waarbij naast verschillende Fruitpact-bestuurders ook enkele burgers aanwezig waren. ‘Daarmee onstaat een betere balans in het overleg over de toekomst van het rivierengebied. ‘Het SHERPA-project is er om zo’n dialoog te faciliteren. Het is van belang om burgers te betrekken bij soms best lastige vragen over rurale gebieden. Woonden er vroeger vooral agrariërs in het rivierengebied, tegenwoordig wonen er ook veel mensen voor natuur en rust. Dat botst soms met de belangen van fruitteeltbedrijven die uit willen breiden of willen zorgen voor een goede en grote productie. Daarnaast zijn sommige inwoners ook niet blij met veranderingen binnen de fruitteelt, zoals teeltondersteunende voorzieningen die het landschap veranderen. We willen daarbij kennislacunes dichten. Zo hebben we bedacht dat we burgers uit kunnen nodigen om op de Proeftuin Randwijk een hagelnet en de nieuwe cabrio-kap te bekijken en ze te informeren over de noodzaak ervan door klimaatverandering. Daarmee zorg je voor een gelijkwaardiger gesprek. Veel burgers weten bijvoorbeeld ook niet dat die kappen zorgen voor een reductie van gewasbeschermingsmiddelen. Dat hoeft niet te betekenen dat de mening van burgers daarna voor 180 graden is gewijzigd, maar het zorgt wel voor nuancering in een gesprek.’

Spelen in andere Europese landen problemen als vergrijzing en leegloop van rurale gebieden een grote rol, in het rivierengebied is er juist sprake van bevolkingsgroei. ‘Bij het overleg over alle projecten kijken we wel welk onderzoek verder nodig is om beleidsadviezen te formuleren die alle regio’s aangaan, zoals die op het gebied van biodiversiteit en de leefbaarheid van landelijke gebieden. We willen ook dat toekomstig beleid aansluit op de Duurzaamheidsagenda. Maar we kijken ook welke gemeenschappelijke elementen uit bijeenkomsten naar voren komen. De uitkomsten van de SHERPA-projecten worden gebruikt om Europees plattelandsbeleid en de onderzoeksagenda op de lange termijn vorm te geven. Het SHERPA-project probeert hiermee en brug te slaan tussen regionale thema’s en Europees beleid. Om gezamenlijk na te denken over de toekomst van specifiek het rivierengebied is naast een eerste bijeenkomst ook een enquête uitgezet, zodat burgers direct kunnen deelnemen. Voor nieuwe onderwerpen en sessies die de fruitteelt in het gebied betreffen zullen dezelfde cycli van dialoog en onderzoek doorlopen worden, waarbij de belangen en perspectieven van verschillende partijen dichter bij elkaar gebracht worden. We vinden het van belang dat ook burgers betrokken zijn bij reflectie op plattelandsaspecten. Met een interactief proces, waarbij ook hun meningen, ervaringen en wensen meegenomen worden, samen met die van andere actoren, is het mogelijk om via dit proces toekomstig beter beleid en betere beleidsadviezen te formuleren.’

Wilt u deelnemen aan de enquête of kent u iemand die dat zou willen? Klik HIER
Voor meer informatie over het SHERPA-project:  www.rural-interfaces.eu . Ook kunt u op deze site de papers vinden die naar aanleiding van de bijeenkomsten gemaakt zijn. 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA